Algemene Voorwaarden als PDF opslaan

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online winkel worden geplaatst. Onze onlineshop is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch voor zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt het volgende:

Als de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden gebruikt, wordt de geldigheid daarvan tegengesproken; zij worden pas een integrerend deel van het contract nadat wij er uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

.

2. Contract sluitende partijen, sluiting van het contract, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst wordt gesloten met KUNSTKOPIE.DE Hardy Schulz e.K., Hamburg, Duitsland.

De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens op elk moment vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die u daartoe in het bestelproces ter beschikking worden gesteld en uitgelegd. Door op de bestelknop te klikken, doet u een bindend aanbod voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. De ontvangstbevestiging van uw bestelling wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling per e-mail verstuurd.

Wij aanvaarden uw aanbod binnen twee dagen door

een verklaring van aanvaarding in een aparte e-mail of

indien van toepassing wordt de betalingstransactie uitgevoerd door onze betaalprovider of de gekozen betalingsdienstaanbieder. Het tijdstip van uitvoering van de betalingstransactie hangt af van de respectieve gekozen betalingsmethode (zie onder \"Betaling\").

Het voor u relevante alternatief hangt af van welke van de opgesomde gebeurtenissen zich het eerst voordoet.

Speciaal kenmerk voor handgeschilderde olieverfschilderijen:

Voor handgeschilderde olieverfschilderijen moet na elke bestelling een haalbaarheids controle worden uitgevoerd. Pas wanneer wij het schilderij vrijgeven voor de bestelling bij de kunstenaar, kan de aanvaarding door ons plaatsvinden.
Ook tijdens de reproductie kan nog vastgesteld worden dat een besteld olieverfschilderij niet uitvoerbaar is.

Dus bij handgeschilderde olieverfschilderijen vindt de aanvaarding ALTIJD pas plaats door onze overhandiging aan de transportdienst.

Deze speciale eigenschap geldt voor alle betaalmethoden die in de winkel kunnen worden gekozen.

Als een bestelling niet uitvoerbaar is, annuleren wij deze en alle bijbehorende betalingen en reserveringen onmiddellijk.

3. Leveringsvoorwaarden

De verzendkosten worden nog toegevoegd aan de prijzen van de gekozen producten. De definitieve verzendkosten worden u in ieder geval altijd vertoond voordat u definitief een bestelling doet.

Wij leveren niet aan ophaalpunten.

Verzendkosten

5. Betaling

In onze shop bieden wij de volgende betaalmethodes aan:

Vooruitbetaling
Bij de keuze voor vooruitbetaling krijgt u van ons een bevestigingsmail waarin ook onze bankgegevens staan. Nadat wij de betaling hebben ontvangen beginnen wij met uw opdracht.

Onder rembours
U betaalt het bedrag contant rechtstreeks aan de transporteur. De rembourskosten komen nog bij het bestelbedrag

Credit card
U kunt uw gegevens hier invullen nadat u heeft besteld.
Het bedrag wordt gereserveerd op uw rekening en pas afgeschreven nadat wij de bestelling hebben verstuurd

SEPA-machtiging
Met deze bestelling geeft u ons een machtiging om het bedrag van uw rekening af te schrijven. Wij sturen u een zogenaamde pre notification wanneer het bedrag daadwerkelijk wordt afgeschreven

PayPal

Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (\"PayPal\"), moet u geregistreerd zijn bij PayPal, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructie bevestigen.
De keuze van de PayPal-betaalmethode vormt geen juridisch zelfstandige verklaring van aanvaarding door ons. Vooral bestellingen van olieverfschilderijen moeten eerst aan een haalbaarheids controle worden onderworpen.

 Op rekening
U betaalt het bedrag na ontvangst van de goederen via uw bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om eerst een krediet check uit te voeren.

Contant bij afhalen
U betaalt het bedrag contant bij het afhalen van uw bestelling in Hamburg.

Ieder land heeft zijn eigen betaalwijzen, kijk per land welke betaalvormen aanwezig zijn. Deze vindt u op een aparte site:

Betaalmethodes

9. Opslag contract

De Europese Commissie biedt een platform aan voor online geschillen beslechting (OS) voor consumenten, deze vindt u hier https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Deelname aan deze procedure is niet verplicht en wij doen hier ook nog niet aan mee. < /p >

Naar het platform »

5. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan het moment van volledige betaling blijven de goederen eigendom van KUNSTKOPIE.

Voor ondernemers geldt: tot aan alle (betaal) verplichtingen zijn voldaan blijven de goederen ons eigendom.

8. Transportschade

Voor consumenten geldt het volgende: Als goederen met duidelijke transportschade geleverd worden, klaagt u dan zo snel mogelijk over dergelijke gebreken bij de bezorger en neem dan onmiddellijk contact met ons op. Als u een klacht indient of contact met ons opneemt, heeft dat geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter om onze eigen aanspraken tegenover de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende: Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij de bestelling aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, hebben afgeleverd.

.

9. Garantie en waarborgen

Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing zijn en de precieze voorwaarden daarvan vindt u in elk geval bij het product en op speciale informatiepagina\'s in de onlineshop.

Klantenservice: info@kunstkopie.nl of +31 (0)20 6765876 11:00-17:00 CET

Beperkingen ten opzichte van ondernemers

Alleen onze eigen informatie en de in het contract opgenomen product beschrijvingen van de fabrikant gelden als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen ten opzichte van ondernemers; wij zijn niet aansprakelijk voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf de overgang van het risico. De verkoop van gebruikte goederen is onderworpen aan de uitsluiting van elke garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres overeenkomstig § 445a van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) blijven onaangetast.

Verordeningen ten opzichte van handelaren

De in § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) geregelde verplichting om gebreken te inspecteren en te melden geldt ten opzichte van handelaren. Indien u nalaat de daarin geregelde kennisgeving te doen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de keuring niet herkenbaar was. Dit geldt niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

10. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,

in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,

in geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of

voor zover het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid geopend is.

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van onze kant, van de kant van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract, en waarvan het optreden typisch te verwachten was.
In alle andere opzichten zijn schadeclaims uitgesloten.

.

11. Gedragscode en geschillenbeslechting

Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

Trusted Shops

EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u onder deze paragraaf kunt vinden. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

10. Copyright

Het materiaal afkomstig van onze site of van de producten die wij hebben geleverd mag niet worden gekopieerd, noch verwerkt of worden gepubliceerd zonder toestemming zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Onze materialen zijn geschikt voor interieur en ruimte design. Media en reproductie toepassingen zijn niet toegestaan. Dit vereist het toestemming van KUNSTKOPIE.

De klant is niet gerechtigd om de artikelen van KUNSTKOPIE zelf te gebruiken voor eigen (commerciële) toepassingen zonder uitdrukkelijke toestemming van KUNSTKOPIE

11. Door klanten aangeleverd materiaal en copyright

KUNSTKOPIE garandeert dat de afbeeldingen aangeleverd door onze klanten aan een strikte interne privacy regelgeving vallen. Persoonlijk beeldmateriaal wordt uitsluitend ten bate van uw opdracht gebruikt

De klant zorgt er zelf voor dat hij beschikt over auteursrecht, merkenrecht en andere noodzakelijke rechten bezit ten aanzien van de digitale beelden. Verder dient hij ervoor te zorgen dat op de afbeelding geen personen of voorwerpen staan afgebeeld die onderhavig zijn aan goedkeuring van desbetreffende intellectuele eigendomshouder.

Voor enig auteursrecht of handelsmerk overtreding of een andere schending van rechten van derden is alleen de klant zelf verantwoordelijk.

Eventuele claims als gevolg van een overtreding op enig bovenstaand recht zijn uitdrukkelijk voor de klant en kunnen aanzienlijke schadeclaims tot gevolg hebben

De klant vrijwaart KUNSTKOPIE hiermee van claims tegenover derden

11. Verplichting klant

11. VERPLICHTING KLANT
1. De verwerking van materiaal aangeleverd door de klant gebeurt zonder tussenkomst van KUNSTKOPIE. Door middel van het uploaden van het materiaal bevestigt de klant dat, indien van toepassing, hij/zij het recht heeft om de inhoud hiervan te verspreiden en toestemming heeft d.m.v. een licentie overeenkomst met de rechthebbenden en/of de afgebeelde personen op het materiaal.

p>2. De klant garandeert hiermee ook dat de inhoud van het materiaal geen gewelddadige, racistische, pornografische inhoud bevat. De klant bevestigt bovendien dat er geen schending plaatsvindt ten opzichte van privacy, jeugdrecht of andere rechten ten aanzien van derden.

3. Mocht KUNSTKOPIE door een persoon of instantie tot schadevergoeding worden gedwongen vanwege de bewerking van een foto die is aangeleverd door de klant, dan is de klant verplicht deze boete over te nemen.

4. De klant bevestigt dat de afbeelding uitsluitend wordt gebruikt voor zijn eigen decoratieve gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

13. Toepasselijk recht

Zakelijke klanten en rechtspersonen is deplaats van uitvoering het gerechtshof in Hamburg

Hetzelfde geldt voor klanten die niet woonachtig zijn in de Bondsrepubliek Duitsland.

Hier geldt de wetgeving van Duitsland met uitzondering van de rechten vallend onder het CISG.
Naar boven